To have another language is to posses a second soul.

- Charlemagne

Oferujemy przeprowadzenie Audytu Językowego, który ma na celu zapewnienie przedsiębiorstwu rzetelnej i niezależnej oceny kompetencji językowej jego pracowników bądź kandydatów na pracowników na określonych stanowiskach pracy i wyznaczenie kierunków, i metod pracy nad ich dalszym rozwojem językowym.

Przeprowadzenie Audytu Językowego pozwala przedsiębiorstwu najefektywniej wykorzystać fundusze przeznaczone na rozwój zawodowy pracowników poprzez jasne określenie wymagań wobec ich kompetencji językowych i monitoring ich postępów w nauce.
Audyt Językowy może zostać przeprowadzony w dwojaki sposób.

Audyt standartowy - to produkt przeznaczony dla firm zainteresowanych współpracą z Converse w zakresie szkoleń językowych, polegający na sprawdzeniu stopnia znajomości języka obcego i określeniu potrzeb szkoleniowych osób delegowanych na szkolenie. Do jego przeprowadzenia używamy testu mającego na celu wiarygodną, pewną i dokładną ocenę umiejętności językowych na wszystkich poziomach zaawansowania, od poziomu podstawowego do bardzo zaawansowanego, języka ogólnego jak i specjalistycznego. Po przeprowadzeniu Audytu Językowego przedstawiamy raport ze szczegółowym opisem kompetencji językowych Państwa pracowników.

Audyt kompleksowy, który jest wsparciem w procesach rekrutacji. Stworzymy profil językowy stanowiska pracy, zweryfikujemy znajomość języka ogólnego i /lub specjalistycznego, zaproponujemy ścieżki rozwoju językowego, (jakie szkolenia językowe byłyby przydatne, gdyby kandydat został zatrudniony). Zebrane przez nas informacje otrzymają Państwo w formie szczegółowych, pisemnych raportów o kompetencjach językowych każdego z kandydatów. Możemy również stworzyć testy z języka ogólnego lub specjalistycznego wraz z kluczem, do wielokrotnego wykorzystania. Testy tworzymy zgodnie z wymaganiami konkretnego pracodawcy, biorąc pod uwagę specyfikę firmy i zakres obowiązków pracowników. Uwaga: testy weryfikujące znajomość języków obcych u kandydatów tworzymy zawsze indywidualnie dla każdego procesu rekrutacyjnego.

Audyt językowy