All that I know I learned after I was thirty.

- Georges Clemenceau

Metody nauczania pozostają w ścisłym związku z potrzebami słuchaczy
i wyznaczonym celem komunikacji. Nacisk kładziony jest na specyfikę pracy
z osobami dorosłymi, różne cechy osobowościowe, kanały poznawanie/przyswajania języka i różne style uczenia się.

Punktem wyjścia jest podejście komunikacyjne, którego celem jest osiągnięcie umiejętności aktywnego posługiwania się językiem angielskim w zakresie mówienia, słuchania, pisania i czytania.
Pracujemy w oparciu o nowoczesne narzędzie internetowe: platformy
e-learningowe, które zwiększają efektywność szkolenia i wspomagają motywację.

Metoda